Slovenija

Statues - Hither & Thither

Site Search:
Ljubljana
Osrednjeslovenska

Breg 22
(Zoisova Palača)

Baron Žiga Zois pl. Edelstein

Sigmund Zois Freiherr von Edelstein

Trieste 1747 - Lubljana 1819
Slovenian enlightened businessman, entrepreneur, patron and mineralogist
(Wikipedia)
Mirsad Begić
1993

Ljubljana / Baron Žiga Zois pl. Edelstein   Ljubljana / Baron Žiga Zois pl. Edelstein

Description

Bronze commemorative plaque with a bust.

Inscription(s)

ŽIGA ZOIS

1747-1819

naravoslovec
gospodarstvenik
mecen

ŽIGA ZOIS

1747-1819

naturalist
businessman
patron

Information Sign

In front of the palace is a steel plate with punched letters, with a Slovenian and English text:

For readability, the text is not copied in capitals, and is the English text coloured red

To palačo je na mestu treh prejsnjih hiš zgradil leta 1798, Žiga Zois, baron Edelsteinski, pod....
nik in pobudnik slovenskega književnega in kulturnega preroda pred palačo je bilo tedaj rečno
pristanišče, na nasprotni strani je na mestu mestnega obzidja in jarka baron uredil botanič-
ni vrt. | Žiga Zois se je rodil v Trstu leta 1747 trgovcu Michelangelu Zoisu in Ivani Kapus iz znane
slovenske železarske družine. Leta 1780 je baron osnoval razsvetljenski krožek. v katerem so
se zbirali slovenski literarni preroditel in raziskovalci. Finančno je podpiral njihovo delo in
tiskanje njihovi knjig. Podpiral je tudi delovanje Kranjske kmetijske družde. Ki je skrbela za
razvoj in posodabljanje gospodarstva. Baron je imel v lasti železarne na Jesenicah, Javorniku,
v Mojstrani, Bohinjski Bistrici, Stari Fužini in tovarno keramike v Ljubljani. S svojim tehničkim
znanjem je svetoval oblastem pri razvoju železarstva, plovbi po Ljubljanici in Savi ter pri izsu-
ševanju Ljubljanskega barja. Umrl je v Ljubljani 10. novembra 1819. | Baron Žiga Zois je bil raz-
gledan naravoslovec, geolog in mineralog, član številnih naravoslovnih združenj po Evropi in
Filharmoniűne Družbe na Kanjskem. Njegova zbirka ok. 5000 mineralov je postala osnova za
Ustanovitev Kranjskega deželnega muzeja. | V tej hiši so se z žigo Zoisom družili znameniti slo-
venski pisatelji Anton Tomaž Linhart, Jurij Japelj, Valentin Vodnik in Jernej Kopitar. V Zoisom hiši
je leta 1813 stanoval zadnji guverner Ilirskih provinc, Joseph Fouché, državnik, policijski mini-
ster od francoske revolucije do Napoleona II, med kongresom Svete Alianse 1821 je v njej prebi-
val avstrijski zunanji minister Klemens Wenzel von Metternich, tudi pozneje so v Zoisovi palači
našli zatočišče številni slovenski umetniki. | This palace was built at the site of three houses
in 1798 by Žiga Zois, the Baron of Edelstein, who was the initiator and promoter of the Sloveni-
an literary and cultural revival in front of the palace was the river port, on the other side,
along the city walls and trenches, the baron created at botanical garden. | Žiga Zois was born
in Trieste in 1747 to trader Michelangelo Zois and Ivana Kapus, a well-known Slovenian family in
the iron industry. In 1780, the baron founded the enlightenment circle, which was a gathering
place for slovenian literary revivalists and scholars. He financially supported their work
and the printing of their books. He also supported the work of the Carniolian agricultural
company, which engaged in efforts to modernize the economy. The baron owned ironworks in
Jesenice, Javornik, Mojstrana, Bohinjska Bistrica and Stara Fužina and also a ceramic facto-
ry in Ljubljana, With his technical knowledge he advised the authorities on the development
of the iron industry, on navigation on the Sava and Ljubljanica rivers, and on the drainage of
Ljubljana's marsh. He died in Ljubljana on 10th November 1819. | Baron Žiga Zois was a natural-
ist, geologist and mineralogist, a member of numerous scientific associations in Europa and the
Slovenian Philharmonic Society. His collection of around 5,000 minerals was the basis for the
establishment of the Provincial Museum of Carniola. In this house the famous Slovenian writ-
ers Anton Tomaž Linhart, Jurij Japelj, Valentin Vodnik and Jernej Kopitar spent time with Žiga
Zois. In 1813, Joseph Fouché, the last governor of the Illyrian Provinces, statesman and police
minister from the time of the French Revolution to Napoleon II, was living in Zois's house, and
during the congress of the Holy Alliance in 1821, the Austrian foreign minister Klemens Wenzel
von Metternich also stayed there. Later, the palace regularly sheltered Slovenian artists.

Sculptor

Sources & Information

Tags

 • Begić, Mirsad
 • Businessman
 • Bust (man)
 • Commemorative plaque (Slovenia)
 • Entrepeneur
 • Mineralogist
 • Philanthropist
 • Zois von Edelstein, Sigmund
 • Location (N 46°2'46" - E 14°30'18")

  Via the links below you can find the position:

  The maps or satellite photos appear in a new window
  OpenStreetMap map
  Bing Maps map satellite hybrid
  Google Maps map satellite hybrid
  WikiMapia map

  Item Code: si104; Photograph: 10 September 2016
  Of each statue we made photos from various angles and also detail photos of the various texts.
  If you want to use photos, please contact us via the contact form (in Dutch, English or German).
  © Website and photos: René & Peter van der Krogt

  Bronzefiguren Kaufen

  Your banner here? Click for information.