Sverige

Statues - Hither & Thither

Site Search:
Enköping
Uppsala

Stora Torget

De fyra elementens brunn

Four Elements Fountain

Nils Sjögren
1958

Enköping /  De fyra elementens brunn   Enköping /  De fyra elementens brunn

Description

Bronze sculpture in fountain.

Click for larger photo in separate window Click for larger photo in separate window Click for larger photo in separate window Click for larger photo in separate window Click for larger photo in separate window

Click for larger photo in separate window Click for larger photo in separate window Click for larger photo in separate window Click for larger photo in separate window

Information Sign

nils sjögren
"de fyra elementens brunn"
uppförd 1958

DE FYRA ELEMENTENS BRUNN

Skulpturen som utfördes av Nils Sjögren,
symboliserar de fyra elementen, Jorden,
Luften, Elden
och Vattnet.
Elden har varit ödesdiger för staden. De höga
eldslågorna påminner oss om storbranden 1799
som orsakade stor förödelse. Det fallande
Vattnet vill erinra om stadens tidiga roll som
sjöfartsstad.
Jorden symboliseras av den nedre halvsfären
och Luften av himlavalvet med sol, måne och
stjärnor. Stort utrymme lämnas också skildringar
av det Gonda och det Onda i livet
Skulpturens nordsida visar det Onda, representerat
av döden - liemannen - med trasig hjälm

och krigets bomber i följe. Människor flyr och
en kvinna ber till ett krucifix om förskoning
Livets Goda ser vi illustrerat på sydsidan i
scenen med en pojkes barbackaritt om sommaren,
i serenaden vid fönstret, ett lantligt kärlekspar
och familjelyckan.
Professor Nils Sjögren (1894-1952) hade
påbörjat den stora skulpturen redan 1941
Världskrig, materialbrist, restriktioner samt
penningbrist orsakade emellertid stora förseningar
och arbetet hann aldrig slutföras under hans livstid.
Skulpturen fullbordades av hans son konstnären
Bengt Sjögren.
Torgbrunnen invigdes 1958

Translation: The four elements fountain.
The sculpture, carried out by Nils Sjögren, symbolises the four elements, Earth, Air, Fire and Water. Fire has been disastrous for the city. The high fire reminds of the 1799 fire which caused great devastation. The falling water reminds of the city's former role as seafaring town. Earth is symbolised by the lower hemisphere and the air by the heaven with sun, moon and stars.

Important are also scenes of Good and Evil Life. The north side shows Evil, represented by death - the grim reaper - with broken helmet and war bombs. People are fleeing and a woman prays to a cricifix for pity. The Good life is illustrated on the south side with a boy's 'barbackaritt' in summer, a serenade at the window, a rural 'kärlekspar" and 'familjelyckan.'

Professor Nils Sjögren (1894-1952) started the large sculpture in 1941, because of the World Wars, however, lack of material, restrictions and funds there was considerable delays and he never completed the work during his lifetime. His son, the sculptor Bengt Sjögren, completed the work.

The fountain was inaugurated 1958.

A better translation is wanted!

Sculptor

Sources & Information

Tags

Locatie (N 59°38'8" - E 17°4'40") (Satellite view: Google Maps)

Item Code: se033; Photograph: 21 July 2009  / updated: 4 March 2011
Of each statue we made photos from various angles and also detail photos of the various texts.
If you want to use photos, please contact us via the contact form (in Dutch, English or German).
© Website and photos: René & Peter van der Krogt

Bronzefiguren Kaufen

Your banner here? Click for information.