Statues - Hither & Thither


Sort on:

Vittorio Caradossi

Vittorio Caradossi (Firenze/Florence 1861 - Firenze/Florence 1918), Italian sculptor (Wikipedia).

 

Photo Year Name Address Place
Giuseppe Dolfi c. 1899 Giuseppe Dolfi Borgo San Lorenzo 4
Firenze (Italy)